Advokatsamfundet hemställde i yttrande till Finansdepartementet att någon gransknings- eller rapporteringsplikt inte ska finnas för banker och andra finansiella institut avseende advokaters klientmedelskonton i samband med det så kallade FATCA-avtalet.

Med anledning av det ingångna FATCA-avtalet remitterade Finansdepartement en promemoria med förslag till ett antal lagar och lagändringar för att genomföra avtalet i svensk rätt. Advokatsamfundet konstaterade att förslagen i promemorian gav upphov till en rad svåra integritets- och dataskyddsfrågor om utlämnande av personuppgifter, med mera.

Finansdepartementet tog i den lagrådsremiss som sedermera beslutades intryck av Advokatsamfundets synpunkter. Av propositionen framgår att när en advokat eller advokatbyrå förvaltar ett finansiellt konto till förmån för en klient, så ska advokaten och inte klienten anses vara innehavare av kontot. Att klienten inte anses vara kontohavare innebär att banker inte har någon gransknings- eller rapporteringsplikt beträffande advokaters klientmedelskonton, och i praktiken att klientmedelskonton undantas från avtalets och lagens tillämpningsområde.

Den lagstadgade tystnadsplikt som gäller för advokaters klientmedelskonton står därmed fast även i detta sammanhang.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Den 8 augusti 2014 ingick Sverige och USA ett avtal för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, vilket bland annat innebär att svenska banker och andra finansiella institut i stället ska rapportera uppgifter om amerikanska kontohavare direkt till Skatteverket som i sin tur sedan rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.