Något färre advokater fick disciplinpåföljder av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2014 än under året före, trots att antalet anmälningar till nämnden ökade.

Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater växer kraftigt. Det bekräftar statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2014.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 555 anmälningar mot advokater under 2014. Det är 58 fler än under 2013 och motsvarar en ökning med 11,7 procent. Antalet disciplinanmälningar har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 33 disciplinärenden på eget initiativ 2014.

Totalt 621 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2014. Det är 128 färre än året före. De flesta av ärendena, 463 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 92 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Av de 158 ärenden som disciplinnämnden avgjorde i plenum ledde 99 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (61) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 22 advokater fick varningar och 15 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur Advokatsamfundet.

På längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 555 anmälningar under 2014. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 8 procent, trots att advokaterna har blivit 59 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 638 advokater år 2014.

Advokatsamfundets styrelse tog upp 65 procent fler disciplinärenden på eget initiativ än 2013. Det är ett led i Advokatsamfundets förstärkta proaktiva tillsyn över advokaterna, där bland annat granskning av revisionsintyg för advokatfirmorna ingår.

– Vad som utmärker förra året när det gäller den disciplinära verksamheten är främst att samfundet på eget initiativ hänskjutit ärenden till disciplinnämnden. Det är ett viktigt led i samfundets aktiva tillsynsarbete. Tillsammans med en fortgående stor satsning på utbildning i advokatetik skapar detta förutsättningar för en fortsatt hög etisk och professionell kvalitet inom advokatkåren, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.