Förvaltningsrätten förordnade, efter byte, ombudet som offentligt biträde i ett LVU-mål. Ombudet anför att huvudmannen höll sig undan såväl sina föräldrar som socialtjänsten. Av den anledningen förekom osedvanligt mycket telefonkontakt. I kostnadsräkningen anger ombudet att det nedlagda arbetet huvudsakligen avser telefonsamtal med huvudmannen, den ena vårdnadshavaren och socialtjänsten.

Ombudet bidrog till en lösning som accepterades av samtliga parter och innebar att LVU-vården upphörde. Men eftersom huvudmannen höll sig undan hela den tid som biträdet var förordnat bedömde inte förvaltningsrätten att den nedlagda tiden var motiverad. Förvaltningsrätten bedömde att rimlig tidåtgång var fyra timmar med beaktade av det stora antalet telefonkontakter. Men kammarrätten konstaterade att ombudet synes ha varit den enda av de i målet inblandade personerna som hade kontakt med den unge under processens gång, samt att kontakterna varit relativt omfattande. Mot den bakgrunden får ombudet ersättning för sju timmars arbete.  (Kammarrätten i Göteborg, målnummer: 6584-14)