Läs häktet Kronobergs information om vad som gäller vid det nya häktet. 

Läs vilka regler som gäller för besök från advokater på häktet i "Handbok om besök och elektronisk kommunikation i anstalt och häkte". Rutinerna för advokatbesök på häkte finns på sidorna 20-23 i handboken.

När det gäller inpasseringskontroll framgår tydligt av 4 kap. 11 § häkteslagen (2010:611) bland annat att allmän inpasseringskontroll inte får utgöra ett permanent inslag för de inpasserande. Av bestämmelsen framgår att kroppsvisitation endast får beslutas om det anses nödvändigt för att säkerheten vid häktet ska kunna upprätthållas. Syftet får bara vara att söka efter otillåtna föremål; skriftliga handlingar får inte granskas och ett beslut om inpasseringskontroll får gälla i högst tre månader. Det bör även erinras om den lagstadgade tystnadsplikt och skydd för information mellan advokat och klient som råder (bl.a. 8 kap. 4 §, 36 kap. 5 § och 27 kap. 2 § rättegångsbalken) och att inpasseringskontroll av advokater alltid ska göras med beaktande av denna tystnadsplikt och med respekt för advokatens yrkesroll och personliga integritet.