Skatteverket förelade i samband med skatterevision ett läkemedelsbolag att göra handlingar tillgängliga för Skatteverkets granskning och att bevara Skatteverkets frågor.

Läkemedelsbolaget begärde att förvaltningsrätten skulle besluta att undanta vissa handlingar från föreläggandet. Förvaltningsrätten avslog begäran, men kammarrätten återförvisade målet till förvaltningsrätten för ny prövning i den del det gällde en rapport om juridisk företagsundersökning som en advokatbyrå hade upprättat.

Vid revision stadgar skatteförfarandelagen 47 kap. 2 § 1 att Skatteverket inte får granska en handling som inte får tas i beslag enligt rättegångsbalken 27 kap. 2 §. Rättegångsbalken 27 kap. 2 § och 36 kap. 5 § andra stycket stadgar att en handling inte får tas i beslag om den kan antas innehålla uppgifter som en advokat eller advokatens biträde har anförtrotts eller erfarit i samband med sin yrkesutövning, och om advokaten, biträdet eller den som tystnadsplikten gäller till förmån för innehar handlingen.

Läkemedelsbolaget yrkade att advokatbyråns rapport, med undantag för ett fåtal stycken, skulle undantas från Skatteverkets granskning eftersom de skyddas av advokatsekretess. Enligt praxis krävs bara ett blygsamt mått av bevisning för att godta ett påstående om att det finns hinder mot beslag på grund av advokatsekretess (NJA 1990 s. 537, RÅ 2001 ref. 67 II). Högsta domstolen har motiverat det lägre beviskravet med att advokatsekretessen annars skulle kunna bli alltför urholkad. Förvaltningsrätten konstaterar också att klientens uppfattning bör vara avgörande.

Förvaltningsrätten finner att uppgifterna i rapporten måste anses ha anförtrotts en advokat eller advokatens biträde i yrkesutövningen, eftersom den har upprättats av advokatbyrån på uppdrag av läkemedelsbolaget. Skatteverket hade anfört att eventuell advokatsekretess hade brutits genom att rapporten hade lämnats ut till tredje man, eftersom den hade överlämnats eller varit ämnad att överlämnas till Nasdaq OMX. Men förvaltningsrätten anser att omständigheten att rapporten kan ha överlämnats till Nasdaq OMX inte medför att sekretessen har brutits; i så fall har överlämnandet enligt förvaltningsrätten skett i förtrolighet och uppgiften har omfattas av tystnadsplikt. Att Nasdaq OMX kan ha låtit rapporten granskas av externa konsulter i förtrolighet medförde ingen annan bedömning.

Därför beslöt förvaltningsrätten att undanta advokatbyråns rapport från Skatteverkets granskning.

Nu har Skatteverket överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. Skatteverket menar i sitt överklagande bland annat att överlämnandet av rapporten till tredje man enligt förarbetena till beslags- och frågeförbudet innebär att förtroligheten i förhållandet mellan advokat och klient har brutits.

Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 1 januari 2016 i mål nr 22506-15