Regeringen har givit justitierådet Agneta Bäcklund i uppdrag att att föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning.

Den som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff friges i dag som regel villkorligt efter två tredjedelar av strafftiden. Den villkorliga frigivningen kan skjutas upp bara om den intagne har misskött sig. Men regeringen anser att det kan finnas andra skäl som borde påverka den villkorliga frigivningen. Därför har regeringen har beslutat att ge en utredaren Agneta Bäcklund i uppdrag att analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning.

Det ingår också i utredarens uppdrag att överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda föreskrifter som kan meddelas efter villkorlig frigivning bör förändras. Skälet till det är att övergången från vistelse i anstalt till vistelse i frihet är en särskilt kritisk tidpunkt när det gäller risken för återfall.

Utredaren ska

  • analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning
  • oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan risk beaktas särskilt bör vara utformad
  • överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig frigivning bör förändras
  • lämna fullständiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 18 april 2017.

Kommittédirektiv Villkorlig frigivning (dir. 2016:28)