Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd som gäller en advokats rätt till dröjsmålsränta på en försenad betalning från Migrationsverket. Betalningen gällde ersättning i ett ärende där advokaten var förordnad som offentligt biträde enligt utlänningslagen, och där ersättningen hade betalats ut med tre och en halv månads fördröjning.

Advokaten stämde Migrationsverket och krävde dröjsmålsränta med nära 21 000 kr på den försenade ersättningen.

Norrköpings tingsrätt konstaterade att varken lagen om offentligt biträde eller rättshjälpslagen innehåller några bestämmelser om rätt till ränta när betalningar sker för sent. Inte heller var räntelagen eller EU-direktivet om bekämpande av sena betalningar direkt tillämpliga på förhållandet mellan advokaten och Migrationsverket, eftersom det inte rörde sig om en handelstransaktion.

Men tingsrätten menade att de skäl som ligger bakom EU-direktivet borde beaktas. Domstolen noterade att Justitiekanslern 2014 hade tillerkänt en advokat skadestånd för ränteförlust på grund av Migrationsverkets brister i sin handläggning, och att JK hade uttalat att betalning från Migrationsverket rimligen borde ske inom en vecka efter att biträdets räkning har godkänts.

Enligt tingsrätten har situationen när utbetalning av tillerkänd ersättning dröjer sådan likhet med ett vanligt civilrättsligt fordringsförhållande, att det framstår som rimligt att låta dröjsmål med utbetalningen förenas med skyldighet att betala dröjsmålsränta. Tingsrätten tillämpade räntelagen analogt och dömde Migrationsverket att betala den begärda dröjsmålsräntan till advokaten.

Men Göta hovrätt ändrade tingsrättens dom. Hovrätten ansåg att det var uteslutet att tillämpa räntelagen analogt och hänvisade till rättspraxis. Tvärt emot tingsrätten fann hovrätten att JK:s beslut från 2014 bekräftade rättsläget och konstaterade att EU-direktivet inte omfattar sådana biträdesuppdrag som målet gällde.

Advokaten överklagade till Högsta domstolen, som beslöt att meddela prövningstillstånd den 3 mars.

HD:s beslut den 3 mars 2016 i mål nr T 4073-15