Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Unga misstänkta får förstärkt rätt till försvarare

Nya riktlinjer från Riksåklagaren.

Riksåklagaren har utfärdat nya riktlinjer om unga misstänktas rätt till försvarare. Det innebär att kapitel 4 i Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden (RåR 2006:3) får ny lydelse.

Riktlinjerna gäller ungas rätt till försvarare vid alla utredningar och omfattar även joursitua­tioner.

Reglerna om ungas rätt till försvarare i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i andra författningar har sin bakgrund i internationella konventioner som FN:s barnkonvention och Europakonventionen, och i Europadomstolens praxis. JO har i flera fall med hänvisning till Europadomstolens beslut kritiserat åklagare för att de har genomfört förhör med unga utan att försvarare har varit med.

De nya riktlinjerna innebär i sammanfattning följande.

• Utgångspunkten är att en ung misstänkt ska ha biträde av en försvarare vid alla utredningar.

• Detta gäller oavsett inställningen till försvararfrågan.

• Vid förseelser och vissa lindriga brott är det dock normalt uppenbart att den unge saknar behov av försvarare.

• Försvarare ska i nästan alla fall vara närvarande vid förhör i sak med den unge.

De nya riktlinjerna tillämpas från och med den 4 april 2016. De är resultatet av ett samarbete mellan Riksåklagaren och Advokatsamfundet.

Riksåklagarens riktlinjer RåR 2016:1: Unga misstänktas rätt till försvarare – Ändring av RåR 2006:3