Riksåklagaren har utfärdat nya riktlinjer om unga misstänktas rätt till försvarare. Det innebär att kapitel 4 i Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden (RåR 2006:3) får ny lydelse.

Riktlinjerna gäller ungas rätt till försvarare vid alla utredningar och omfattar även joursitua­tioner.

Reglerna om ungas rätt till försvarare i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i andra författningar har sin bakgrund i internationella konventioner som FN:s barnkonvention och Europakonventionen, och i Europadomstolens praxis. JO har i flera fall med hänvisning till Europadomstolens beslut kritiserat åklagare för att de har genomfört förhör med unga utan att försvarare har varit med.

De nya riktlinjerna innebär i sammanfattning följande.

• Utgångspunkten är att en ung misstänkt ska ha biträde av en försvarare vid alla utredningar.

• Detta gäller oavsett inställningen till försvararfrågan.

• Vid förseelser och vissa lindriga brott är det dock normalt uppenbart att den unge saknar behov av försvarare.

• Försvarare ska i nästan alla fall vara närvarande vid förhör i sak med den unge.

De nya riktlinjerna tillämpas från och med den 4 april 2016. De är resultatet av ett samarbete mellan Riksåklagaren och Advokatsamfundet.

Riksåklagarens riktlinjer RåR 2016:1: Unga misstänktas rätt till försvarare – Ändring av RåR 2006:3