Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över Justitiedepartementets promemoria En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare.

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i promemorian, men vidhåller sina synpunkter på Domstolsverkets tidigare promemoria Utvidgad beredskap vid tingsrätterna att förordna offentliga försvarare:

  • Det är inte tillräckligt att ha en jourberedskap för domstolsförordnande bara mellan 17 och 24. Argumenten för att behovet skulle vara störst före midnatt är inte tillräckliga. Att Justitiedepartementet i en intern departementspromemoria har bedömt att svensk rätt uppfyller de formellakraven i EU:s rättshjälpsdirektiv den utökade beredskapstiden därför kan begränsas till 7 timmar per kväll, är inte tillräckligt när det gäller att genomföra direktivet. Det tillgodoser inte heller det principiella behov av dygnet-runt-beredskap som flera aktörer har pekat på under lång tid.
  • Advokatsamfundet föreslår att ersättning till försvararen ska utgå enligt samma principer som för häktningsförhandling under helg. Därtill måste rätt till ersättning för tidsspillan kunna utgå mellan kl. 23 och 6.
  • För att tillgodose rätten till det fria advokatvalet måste det anges tydligare att en advokat som har begärts som försvarare ska få skäligt rådrum att återkomma. Tingsrätterna bör ha en generös hållning till byte av försvarare när försvarare har förordnats sker enligt lista i stället för enligt önskemål, och den begärda advokaten senare kan åta sig uppdraget. 

Advokatsamfundet har dessutom följande synpunkter på den nya promemorian.

  • Åklagarmyndigheten ska enligt förslaget ta fram riktlinjer för i vilka situationer den utvidgade beredskapen ska användas. Advokatsamfundet anser att riktlinjerna ska fastställas efter det Åklagarmyndigheten har samrått med Advokatsamfundet.
  • När det gäller Advokatsamfundet ställer sig tveksamt till om bedömningarna i promemorian av kostnadseffekterna och arbetsbelastningen för advokater är korrekta. De redovisade antagandena framstår som alltför snävt tilltagna.

Advokatsamfundets yttrande över promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare