Kansliet får just nu många frågor omkring vidareutbildningskravet. Här kommer en kort samanställning av reglerna kring vidareutbildning. 

Yrkesverksam advokat ska, från och med året efter att inträde beviljats, varje år genomgå 18 timmars strukturerad utbildning. För 2020 togs detta krav tillfälligt bort på grund av pandemin, men för 2021 gäller utbildningskravet som vanligt. Eventuella kurstimmar 2020 får tillgodoräknas utbildningskravet 2021, dock högst 12 timmar.

Sex av de 18 timmarna kan utgöra e-utbildning. Livesända digitala kurser räknas som vanliga kurser och alltså inte som e-utbildning.

Advokat som fyllt 70 år kan efter ansökan beviljas dispens från vidareutbildningskravet. Sådan dispens meddelas för ett år i taget och kan inte meddelas i efterhand.

Tillfälliga arbetsavbrott (såsom sjukdom, föräldraledighet och liknande) berättigar till nedsättning av utbildningskravet i förhållande till faktisk årsarbetstid, om arbetsavbrottet uppgår till minst tre månader. Detta kräver inte dispens. För att underlätta kansliets handläggning i denna del kan tillfälliga arbetsavbrott med fördel registreras på personkortet i matrikeln (Mina sidor/Personuppgifter/Status).


Läs mer.