Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar utredningsförslaget om en ny straffbestämmelse i terroristbrottslagen för den som deltar i en terroristorganisation (Straff för deltagande i en terroristorganisation, Ds 2022:6).

I utredningen föreslås en ny straffbestämmelse om deltagande i en terroristorganisations verksamhet. Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år, eller vid grova fall upp till åtta år. Om gärningsmannen har lett terroristorganisationen ska straffet kunna bli upp till 15 års fängelse.

Advokatsamfundet har, enligt remissvaret, ”inga principiella invändningar mot att möjligheterna att genom straffrättsliga lagstiftningsåtgärder bekämpa sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism”. Advokatsamfundet konstaterar också att terrorism innefattar brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur.

Samtidigt ifrågasätter samfundet utredningens slutsats att kriminalisering är ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrororganisation. Advokatsamfundet anser inte heller att behovet motiverar en inskränkning av den i regeringsformen skyddade föreningsfriheten. Dessutom pekar man i remissvaret på att begreppen ”deltagande” och ”terrorism” båda är oklart definierade, och att en kriminalisering därmed är riskabel ur legalitetssynpunkt.

Advokatsamfundet avslutar sitt remissvar med att på ett mer generellt plan ifrågasätta det stora antalet ändringar som gjorts i terroristlagstiftningen under de senaste åren. ”Det framstår som att de kriminaliseringar som skett och som nu föreslås är en konsekvens av lagstiftarens önskan att tillgodose önskemål om skärpt lagstiftning på området snarare än ett resultat av analys och övervägande rörande vilka behov som finns. Vidare har ändringarna skett så snabbt att det inte givits tid att utvärdera om de fått önskvärd effekt” skriver Advokatsamfundet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.