En ändring av lagen om särskild företrädare för barn som trädde i kraft den 1 juli 2021 har medfört flera mycket svårlösta problem med att utföra uppdraget som särskild företrädare. Det har ett antal advokater uppmärksammat Advokatsamfundet på.

Genom lagändringen utvidgades uppdraget som särskild företrädare för barn. Det innebär att uppdraget numera också omfattar att den särskilde företrädaren ska ta till vara barnets rätt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Men varken lagtexten eller förarbetena till lagändringen innehåller tydliga ramar för hur det utvidgade uppdraget ska utföras, trots att Advokatsamfundet 2019 påpekade att förtydliganden behövdes i sitt remissyttrande över betänkandet där lagändringen föreslogs. Det har medfört så stora praktiska och advokatetiska problem, att många advokater numera undviker att åta sig uppdrag som särskild företrädare.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har sänt en skrivelse till ett antal aktörer som berörs av utvidgningen av företrädaruppdraget. I skrivelsen framhåller hon att det är brådskande att lösa de problem som lagändringen har givit upphov till, eftersom de drabbar barn negativt.

I Advokatsamfundets skrivelse nämns flera exempel på de problem som det utvidgade uppdraget som särskild företrädare för barn har medfört:

Brottsskadeersättning

Att ett barn ska få brottsskadeersättning förutsätter att den särskilde företrädaren har undersökt möjligheten att begära ersättning från barnets eventuella försäkringar. Men undersökningen blir svår, om barnets vårdnadshavare inte kan nås eller inte vill lämna information om försäkringarna. Då måste företrädaren kontakta samtliga tänkbara försäkringsbolag och be om information. En sådan lösning är enligt Advokatsamfundet inte rimlig. Det är inte heller säkert att försäkringsbolagen lämnar ut informationen utan fullmakt från vårdnadshavarna.

Bankkonto med ”överförmyndarspärr”

En förutsättning för att skadestånd eller brottsskadeersättning ska betalas ut till barnet är att ett bankkonto med så kallad överförmyndarspärr öppnas. Men flera banker anser att den särskilde företrädaren inte är behörig att öppna ett bankkonto på barnets vägnar.

Verkställighet av skadestånd

Lagen kan tolkas som att den särskilde företrädaren alltid är skyldig att begära verkställighet av skadestånd. Men i många fall framstår det som direkt oförenligt med barnets bästa på grund av de effekter som indrivningsåtgärder kan få för den familj som berörs. Enligt Advokatsamfundets uppfattning måste en advokat kunna avstå från att begära verkställighet av skadestånd när det är påkallat utifrån barnets bästa.

Uppdragstidens längd

Det är oklart under hur lång tid en särskild företrädare är skyldig att bevaka frågor som gäller verkställighet och brottsskadeersättning, eftersom sådana processer kan ta betydligt längre tid än den ettårsfrist som föreskrivs i förordningen om särskild företrädare för barn. Med utgångspunkt från advokatens lojalitetsplikt är det mycket angeläget att veta hur länge uppdraget pågår.

Advokatsamfundets skrivelse om problem vid uppdrag som särskild företrädare för barn efter lagändring 2021

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)