Lagrådet har starka invändningar mot regeringens förslag om att införa ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. I sitt yttrande pekar Lagrådet på en rad problem med regeringens förslag till lagändringar, och skriver bland annat att det finns en ”tydlig risk för att det kommer att innebära en alltför långtgående kriminalisering sett till det behov som kan finnas. Det är också tveksamt om det uppfyller de krav på tydlighet som måste ställas på strafflagstiftning.”

Förslaget om ett nytt brott bygger på ändringar i rättegångsbalken, terroristbrottslagen (2022:666), samt i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

Även Advokatsamfundet var i sitt remissvar om förslagen ytterst kritisk. Advokatsamfundet påpekade i sitt remissyttrande att man inte hade några ”principiella invändningar mot att möjligheterna att genom straffrättsliga lagstiftningsåtgärder bekämpa sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism”. Advokatsamfundet konstaterade också att terrorism innefattar brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur.

Samtidigt ifrågasatte samfundet utredningens slutsats att kriminalisering är ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrororganisation. Advokatsamfundet ansåg inte heller att behovet motiverar en inskränkning av den i regeringsformen skyddade föreningsfriheten. Dessutom pekade samfundet i remissvaret på att begreppen ”deltagande” och ”terrorism” båda är oklart definierade, och att en kriminalisering därmed är riskabel ur legalitetssynpunkt.

Läs Lagrådets yttrande.

Läs om Advokatsamfundets remissvar.