Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kriminalvården ska kontrollera vad intagna läser

Justitieutskottets majoritet har nu sagt ja till det kritiserade förslaget om intagna ska kunna nekas att läsa böcker och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten. Oppositionen reserverade sig.

Förslagen till förändringar av kriminalvårdslagen har diskuterats och debatterats seden 2005. Nu ställer justitieutskottet sig bakom regeringens förslag till ändringar.

Grunderna i förslaget är att:

  • Intagna på kriminalvårdsanstalt ska inte få ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten. Det samma ska gälla om de kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår.
  • Brev till eller från en intagen ska som huvudregel få granskas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten.
  • Intagna ska tillfälligt få hållas avskilda från varandra, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen eller säkerheten.
  • Det ska bli enklare för Kriminalvården att göra drogkontroller. Som alternativ till blod-, urin- och utandningsprov ska även saliv-, svett- och hårprov få användas.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2008. Riksdagen debatterar propositionen och fattar beslut på onsdag den 23 januari.

Socialdemokraterna, vänsterpartier och miljöpartiet reserverar sig gemensamt mot den borgerliga utskottsmajoritetens förslag. Partierna menar att möjligheten att begränsa informationsfriheten måste användas med stor försiktighet. Regeringens förslag ger inte någon klarhet om vad som ska anses vara opassande läsning, utan den frågan överlämnas till kriminalvårdens personal att bestämma, hävdar partierna. Deras slutsats är att förslaget öppnar för en rättsosäkerhet som inte gynnar vare sig personalen eller de intagna.

Advokatsamfundet hörde till de remissinstanser som var kritiska till förslagen. I sitt remissvar till utredningen Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) skrev samfundet bland annat:
”Det vore en alltför stor inskränkning i den intagnes mänskliga fri- och rättigheter att låta kriminalvården avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt med hänvisning till allmän ordning och säkerhet eller med hänsyn till den behandling som den intagne genomgår.”

Regeringens proposition 2006/07:127: Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU6 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Läs Advokatsamfundets remissvar