Enskilda människors rättssäkerhet bör få ett starkare skydd inom det straffprocessuella arbetet inom den Europeiska unionen. Det skriver Advokatsamfundet i ett remissyttrande med anledning av regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol).

Advokatsamfundet har i sig inga invändningar mot att riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om inrättande av en Europeisk polisbyrå (Europol). Dock bör EU, enligt samfundet, så snart som möjligt även överväga att inrätta av en ombudsmannafunktion eller liknande samarbetsinstitution för att ta tillvara de intressen som finns från ett försvararperspektiv i fråga om gränsöverskridande ärenden.

Advokatsamfundet uttrycker också kritik mot lagstiftningsprocessen bakom detta och flera andra förslag.
” Även den mycket stora mängd av godkännandepropositioner och rambeslut som regeringen remitterar med anledning av det tidigare beräknat snara – men nu mera ovissa – Lissabonfördragets ikraftträdande gör, sammantaget med de orimligt korta tidsfrister som ofta står till remissinstansernas förfogande, att remissförfarandet inte på långa vägar utgör den kvalitets- och rättssäkerhetsgarant som remissinstitutet rimligen syftar till. Detta är synnerligen allvarligt eftersom de förslag som remitteras kommer att få långtgående konsekvenser för den enskilde medborgaren.” skriver man i remissvaret.

Läs Advokatsamfundets remissvar