Advokatsamfundet har yttrat sig över departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48). Samfundet tillstyrker att Sverige tillträder Lissabonfördraget, och anser inte att fördraget inte kräver någon förändring av Sveriges grundlagar.

Advokatsamfundet påpekar dock att fördraget innebär att normgivningsmakt och traktatmakt i stor utsträckning överförs till EU. I praktiken innebär detta att riksdagens ställning urholkas.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Lissabonfördraget (Ds 2007:48)