Den särskilda domarutbildningen ska finnas kvar som bas för rekryteringen samtidigt som andra skickliga och väl kvalificerade jurister i större utsträckning anställs som ordinarie domare. För att skapa ett bredare rekryteringsunderlag för domaranställningar krävs enligt regeringen att flera olika åtgärder vidtas.

Det handlar främst om att skapa intresse för domaryrket bland jurister som inte har genomgått den särskilda domarutbildningen och att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedöma dessa juristers lämplighet för yrket. Till exempel bör möjligheterna att under kortare tid arbeta i domstol öka. I propositionen föreslår regeringen också att rättegångsbalkens bestämmelser om advokater ändras i syfte att tydliggöra möjligheten för Sveriges advokatsamfund att medge undantag från kravet att en advokat inte får vara anställd i domstol.

För att möta de krav som ställs på rekryteringsförfarandet vid en breddning av underlaget för domaranställningar, föreslår regeringen bland annat att en ny nämnd, Domarnämnden, ersätter Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

I sitt remissvar till utredningen En mer öppen domarutbildning förra året välkomnade Advokatsamfundet ambitionen att bredda rekryteringen av domare. Samfundet förordade dock i första hand att man helt slopar domarutbildningen.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Rekrytering av domare, prop. 2007/08:113