Det räcker inte att ett överklagande har skickats till med e-post i rätt tid. För att överklagandet ska beaktas måste det också kunna visas att överklagandet har kommit fram till mottagaren.

En person överklagade hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i ett mål. Han skickade in överklagandet med e-post via en webbposttjänst dagen innan överklagandetiden gick ut. Det framgår av en kopia av överklagandet att hovrättens e-postadress har skrivits rätt och att överklagandet skickades in i tid.

När personen som överklagade talade med hovrätten på telefon nästan åtta veckor senare, fick han veta att hovrätten inte hade tagit emot överklagandet och att det överklagade beslutet hade vunnit laga kraft.

Den klagande  ansökte hos Högsta domstolen om återställande av försutten tid för att överklaga hovrättsbeslutet.

Men HD avslog hans ansökan i ett beslut den 24 mars 2010.

HD skriver i sitt beslut att det går att överklaga ett hovrättsbeslut med e-post och att det visserligen får godtas att den klagande har skickat överklagandet till hovrätten med e-post. Däremot har han inte kunnat visa att överklagandet också har kommit in till hovrätten.

Enligt HD bör man i fall som rör tidsfrister utreda om ett e-postmeddelande har kommit in till domstolen, om det är praktiskt möjligt. Men eftersom det i det här fallet inte längre utifrån hovrättens e-postsystem går att utreda med om överklagandet har kommit in till hovrätten, avslår HD ansökningen om återställande av försutten tid. Det har inte någon betydelse att det fortfarande kan ha varit möjligt att utreda frågan vid den tid då den klagande talade med hovrätten i telefon.

HD:s beslut i mål nr Ö 3626-08