I december förra året godkände EU:s ledare de 170 olika initiativ som tillsammans bildar Stockholmsprogrammet. Kommissionen har nu omvandlat dessa politiska målsättningar till en handlingsplan för perioden 2010-2014.

Kommissionen planerar bland annat att:

  • Arbeta för ett stärkt skydd av medborgarnas personuppgifter inom alla EU:s politikområden – inklusive brottsbekämpning och brottsförebyggande insatser – och i förbindelserna med internationella partner. Man ska uppdatera 1995 års EU-direktiv om skydd av personuppgifter för att anpassa det till nya tekniska utmaningar.
  • Stärka tilltalades rätt till en rättvis rättegång, med förslag om att införa en skyldighet att informera de tilltalade om vad de anklagas för, erbjuda juridisk rådgivning, ge möjlighet till kommunikation med anhöriga och fastställa särskilda garantier för sårbara individer.
  • Verka för att domstolsavgöranden och civilrättsliga handlingar erkänns i andra medlemsstater utan utdragna förfaranden eller alltför stora kostnader.
  • Fastställa en övergripande säkerhetsstrategi för att stärka samarbetet i fråga om brottsbekämpning och civilskydd samt krishantering och gränsförvaltning.
  • Utvärdera och, om nödvändigt, ändra direktivet om lagring av uppgifter.

Läs pressmeddelandet om handlingsplanen!

Läs hela handlingsplanen!