Regeringen har beslutat att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förstärka skyddet för personer som konstateras vara utsatta för förföljelse och hot. Det ska ske genom att polisen ser till att de personerna kan få larm- och skyddspaket. Rikspolisstyrelsen får 6,5 miljoner kronor för att genomföra åtgärderna.

Skyddsåtgärderna riktar in sig på människor som förföljs systematiskt och som lever under ständiga och mycket allvarliga hot mot sitt liv och sin hälsa. Genom larm- och skyddspaket vill regeringen förebygga att hot och förföljelse övergår till en brottslig handling. I de fall där hoten resulterar i att ett brott sker kan den tekniska utrustningen hjälpa till att säkra bevis.

I dag är förutsättningarna inte enhetliga för de olika polismyndigheterna i Sverige. Därför får nu Rikspolisstyrelsen i uppdrag att säkerställa att samtliga polismyndigheter kan erbjuda larm- och skyddspaket till hotade och förföljda personer. Därigenom ska det bli möjligt med ett enhetligt skydd oavsett på vilken ort brottsoffret bor.

Beslutet ingår inom ramen för regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor m.m.