Hovrättsrådet Eva Lönqvist fick igår i uppdrag av migrationsminister Tobias Billström att kartlägga tillämpningen av utlänningslagens undantagsbestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd, särskilt när barn är berörda.
 
Kartläggningen ska avse tillämpningen hos både Migrationsverket och migrationsdomstolarna samt vägledande domar av Migrationsöverdomstolen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.

Utvärderingsutredningen redovisade i sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56), att praxis beträffande barn ännu inte var så omfattande att det säkert gick att säga om barns bästa beaktats på det sätt som avsetts av lagstiftaren.

Tidskriften Advokaten skrev i sitt senaste nummer (nr 3 2010) om barn i migrationsärenden. I artikeln pekade flera intervjuade advokater, forskare och domare på att undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter kommit att tillämpas mycket snävt.

Till artikeln i Advokaten.