Riksåklagaren har gått till Högsta domstolen för att få besked om vad som egentligen gäller i fråga om ”dubbelbestraffning” vid skattebrott. Strider det mot Europakonventionen att lagföra någon för skattebrott, om personen tidigare har påförts skattetillägg för undanhållen skatt?

Den 31 mars i år kom två länge emotsedda avgöranden från Högsta domstolen. I sina beslut förklarade HD att det inte stred mot Europakonventionen att döma någon för skattebrott, även om personen tidigare har påförts skattetillägg för den undanhållna skatt som åtalet avser.

Men HD var inte enig. Två av HD:s ledamöter ansåg att det fanns hinder för att pröva ett åtal för skattebrott, om skattetillägg redan hade påförts vid den tid då åtal väcktes.

Frågan var alltså om det svenska systemet med dubbla sanktioner – skattetillägg och påföljd för brott – och två förfaranden för oriktiga uppgifter i skatteförfarande strider mot Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden. Förbudet finns i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till konventionen.

Senare har det visat sig att underrätterna inte alltid följer HD:s praxis i frågan. I en dom från den 23 juni i år avvisade Hovrätten för Västra Sverige ett åtal för grovt skattebrott och skattebrott. Domstolen hänvisade till att den tilltalade redan hade påförts skattetillägg för den undanhållna skatt som åtalet omfattade. Hovrätten ansåg att Högsta domstolens och Regeringsrättens praxis i frågan inte ska tillämpas.

Enligt hovrätten är HD:s och Regeringsrättens tolkning av Europakonventionen inte riktig. Hovrätten skriver att vid konflikt mellan Högsta domstolen och Europadomstolen, är det Europadomstolens tolkning som är den tyngst vägande när det gäller frågan om den riktiga innebörden av rättigheterna i Europakonventionen – och enligt Europadomstolens praxis skulle det finnas hinder för de dubbla sanktionerna.

Enligt uppgifter från Ekobrottsmyndigheten har Solna tingsrätt och Södertörns tingsrätt i domar också gått emot HD:s vägledande uttalanden i frågan.

Riksåklagaren har nu överklagat Hovrättens för Västra Sverige dom från den 23 juni och begärt att HD förstärker sin tidigare praxis.