Försäkringsbolaget vägrade att betala advokaten för hela ombudskostnaderna i ett trafikskademål. Bolaget hävdade att en fjärdedel av den nedlagda tiden var onödig.  Men tingsrätten ansåg att advokatens arbete var nödvändigt och skäligt för att tillvarata försäkringstagarens rätt i tvisten och dömde försäkringsbolaget att betala hela beloppet till advokaten.

Försäkringsbolaget godkände advokaten som ombud för den trafikskadade kvinnan i maj 2006. Tre år senare avslutades ärendet. Då hade advokaten debiterat ombudskostnader som motsvarade cirka 80 timmar. Försäkringsbolaget ansåg att ett stort antal debiterade timmar inte låg inom ramen för sådant juridiskt arbete som täcktes av försäkringen. Bolaget menade att de täta kontakterna mellan ombudet och klienten tydde på att en stor del av den debiterade tiden var ”kurativ verksamhet”, som enligt Ombudskostnadsnämnden inte ska ersättas. Försäkringsbolaget betalade bara för knappt 60 timmar av de debiterade 80 timmarna.

Tingsrätten konstaterar att ett ombud i ett försäkringsmål måste sätta sig in i det medicinska materialet för att kunna ge råd till sin klient och agera mot motparten. Med hänsyn till det finner rätten inte att den tid som advokaten har lagt ned under den tid ärendet har pågått ­­– knappt två timmar i månaden – är anmärkningsvärd.

Försäkringsbolaget menade också att den täta kontakten mellan ombudet och klienten tydde på att det var fråga om kurativ verksamhet. Men enligt tingsrätten får det förutsättas att ett ombud normalt sett måste kontakta och rådgöra med sin klient varje gång ombudet ska kommunicera med motparten eller någon annan. Tingsrätten finner att kontakten mellan ombudet och klienten har varit relevant för försäkringsärendet.