Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg har svårt att hinna med alla de klagomål som riktas till domstolen. Idag ligger ungefär 130 000 ärenden på hög i Europadomstolen.

I februari 2010 enades Europarådets medlemsstater om åtgärder som ska förbättra målgenomströmningen i domstolen, i den så kallade Interlaken-deklarationen. Ytterligare åtgärder lär dock behövas, och Europarådets medlemsstater diskuterar nu olika reformförslag.

Ett förslag för att minska strömmen av klagomål, som i många fall avskrivs för att de inte uppfyller de formella kraven för att domstolen ska kunna behandla dem, är att ta ut en avgift för varje klagomål.

Amnesty International och andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter säger dock bestämt nej till förslaget om en avgift. Amnesty anser att en avgift skulle underminera rätten att klaga till Europadomstolen och att det därmed försämrar enskildas rättstillgänglighet.

Amnesty International har nu vänt sig till organisationer, advokatsamfund och advokatbyråer med en petition i frågan. Petitionen, med underskrifter, ska överlämnas vid den planerade uppföljningskonferensen till Interlaken-deklarationen, i april 2011.

För att minska antalet ogrundade anmälningar har Europadomstolen också skapat en guide riktad till advokater, som presenterar kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Guiden finns på Europadomstolens webbplats.

Petitionen finns att ladda ner på Amnestys webbplats.

Europadomstolens guide