EU-Kommissionen har svarat på den begäran som Sverige och elva andra medlemsstater gav in den 7 december och lämnat förslag till ett fördjupat samarbete för ett enhetligt europeiskt patent. Kommissionen föreslår nu ramarna för detta samarbete som ska göra det möjligt för de medlemsstater som vill bryta dödläget i förhandlingarna om EU-patentet och skapa ett konkurrenskraftigt patentsystem i Europa, utan att behöva vänta in alla 27 medlemsstater.

Kommissionens förslag till ett gemensamt EU-patent har diskuterats i mer än tio år, men utvecklingen har blockerats i rådet på grund av oenighet om språkregler.

EU-Kommissionen förslag innehåller de grundläggande förutsättningarna - ramverket - för ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patent för de stater som väljer att delta. Nästa steg är att rådet kan fatta beslut med kvalificerad majoritet att inleda ett fördjupat samarbete på grundval av kommissionens förslag, efter det att Europaparlamentet har lämnat sitt godkännande. Om rådet fattar ett sådant beslut, kommer kommissionen att lämna ytterligare förslag som avser detaljerna för det enhetliga patentet. Rådet kommer att förhandla förutsättningarna för patentet innan förslagen kan antas slutligen. Alla EU:s medlemsstater får närvara vid förhandlingarna, men endast de som deltar i det fördjupade samarbetet får delta i beslutet.

Ett fördjupat samarbete om ett enhetligt europeiskt patent är öppet för alla de medlemsstater som vill ansluta sig. Alla företagare och innovatörer kommer att kunna söka ett sådant enhetligt patent, oavsett vilken nationalitet de har. På så sätt missgynnas inte företag i medlemsstater som väljer att stå utanför