Efter påtryckningar från bland annat Sverige beslutade FN:s generalförsamling den 21 december att återinföra den referens till sexuell läggning i den resolution om utomrättsliga och summariska avrättningar som läggs fram gemensamt av de nordiska länderna.

Utrikesminister Carl Bildt välkomnar beslutet.

FN:s resolution om utomrättsliga och summariska avrättningar är den enda FN-resolution om mänskliga rättigheter som innehåller en uttrycklig referens till personers utsatthet på grund av deras sexuella läggning. Resolutionen läggs fram vartannat år av de nordiska länderna gemensamt, i år av Finland.

Vid utskottsbehandlingen av resolutionen röstade en majoritet för att ta bort referensen till sexuell läggning, men efter ett omfattande lobbyarbete av de nordiska länderna och USA har ett antal stater ändrat uppfattning och en majoritet av länderna beslutade alltså att återinföra referensen vid resolutionens slutbehandling i generalförsamlingen.