Syftet är att det nya namnet ska spegla domstolens verksamhet som högsta domstol i förvaltningsmål. Förvaltningsmål är tvister mellan enskilda och myndigheter, till exempel om skatt eller socialförsäkring. Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att avgöra mål där ett avgörande kan ge vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas, så kallade prejudikat.

– Namnet Regeringsrätten har en rimlig historisk förklaring. Beteckningen är dock numera direkt missvisande och har lett till viss förvirring bland dem som har haft med domstolen att göra. I remissvaret över Grundlagsutredningens betänkande framförde domstolen önskemål om att få byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen, och det har riksdagen nu beslutat. Nu får vi ett namn som stämmer överens med vår funktion och som väl beskriver vad vi är, nämligen landets högsta förvaltningsdomstol, säger Sten Heckscher, Regeringsrättens ordförande.

I samband med namnbytet får Högsta förvaltningsdomstolens domare titeln justitieråd.

– I och med domstolens namnbyte blir också titeln regeringsråd missvisande eftersom den hänger ihop med domstolens namn. De två domstolsorganisationerna i Sverige, de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna, är ju helt parallella. I likhet med Högsta domstolens ledamöter kommer Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter därför att tituleras justitieråd, säger Sten Heckscher.

Den 3 januari 2011 blir Mats Melin ny ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.

Också i Finland heter högsta instansen i förvaltningsmål Högsta förvaltningsdomstolen. Men i Finland har de ordinarie domarna i Högsta förvaltningsdomstolen titeln förvaltningsråd, fastän ledamöterna av Finlands Högsta domstol kallas justitieråd liksom i Sverige.