I en lagrådsremiss i dag den 25 februari föreslår regeringen att alla ordinarie domartjänster ska kunna sökas av den som är intresserad. Regeringen vill avskaffa det nuvarande kallelseförfarandet för utnämning av landets högsta domare. En ny, fristående domarnämnd ska bereda alla ärenden om anställning av ordinarie domare. I den nya Domarnämnden ska det alltid ingå en advokat.

Sedan lång tid tillbaka har regeringen utnämnt de högsta domarna utan något föregående ansökningsförfarande – det s.k. kallelseförfarandet. Utnämningarna har också skett utan insyn för allmänheten.

Enligt förslaget ska utnämningsförfarandet bli helt öppet. Alla domaranställningar ska annonseras ut. Den som är intresserad ska få lämna in en skriftlig ansökan. Den nya Domarnämnden ska bereda ansökningarna. Efter en bedömning av de sökandes meriter ska nämnden lämna ett motiverat förslag till regeringen om vem av dem som är bäst lämpad för anställningen.

Den nya Domarnämnden föreslås bestå av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara eller ha varit ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. Riksdagen ska välja allmänhetens representanter och regeringen ska förordna övriga ledamöter. Regeringen ska inte vara bunden av nämndens kandidatförslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden, ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.

Läs lagrådsremissen om domarutnämningarna