Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om ändringar i skadeståndslagen. I lagrådsremissen föreslår regeringen att vårdnadshavare ska bli skadeståndskyldiga för vissa skador som deras barn orsakar genom brott. I dag har föräldrar i princip inte något ansvar för att ersätta skador som deras barn orsakar.

Det skadeståndsansvar för vårdnadshavare som regeringen föreslår gäller person- och sakskada och skada genom kränkning. Föräldrarna behöver inte ha varit vårdslösa för att bli skadeståndsskyldiga. Skadeståndsansvaret ska inte kunna bli högre än en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Det motsvarar med årets prisbasbelopp 8 480 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar förslaget om utökat skadeståndsansvar. Advokatsamfundet ifrågasatte starkt om ett skärpt skadeståndsansvar skulle ha någon inverkan på ungdomsbrottsligheten. Dessutom konstaterade Advokatsamfundet att förslaget innebär att en helt ny ansvarsgrund införs, och menade att det måste finnas starka skäl för att införa en sådan ändring. Sådana skäl finns inte, enligt Advokatsamfundet. Samfundet nämnde också andra principiella skäl för att avstyrka förslaget.

Läs Advokatsamfundets remissvar om Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar