Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag till nya ersättningsregler vid expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. De föreslagna reglerna innebär höjda ersättningar, bland annat genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på den fastighet det gäller.

Genom expropriation och liknande tvångsåtgärder kan fastigheter tas i anspråk för att angelägna samhällsprojekt ska kunna genomföras. Fastighetsägaren blir därmed av med hela eller delar av fastigheten, eller måste tåla att den belastas med ledningsrätt, vägrätt eller liknande.

För åtgärder betalas ersättning enligt bestämmelser som utformades i början av 1970-talet. Reglerna kan medföra att ersättningen till fastighetsägaren blir lägre än fastighetens marknadsvärde. Samtidigt sker allt fler expropriationer i privat regi, och det förekommer att exproprierade fastigheter används i kommersiell verksamhet.

Lagrådsremissen innehåller bland annat följande delförslag.

– Det görs ett generellt påslag på expropriationsersättningen. Påslaget uppgår till 25 procent av fastighetens marknadsvärde.

– Begränsningsregeln för s.k. förväntningsvärden upphävs. Denna regel innebär att ersättningen bestäms under marknadsvärdet när detta värde har stigit på grund av förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt.

– Vissa möjligheter att göra avdrag från ersättningen avskaffas. Sådana s.k. toleransavdrag görs i dag, eftersom det anses att fastighetsägaren ska behöva tåla vissa följder av expropriationen utan ersättning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Läs förslaget om expropriationsersättning