Efter kritik från både JO och Advokatsamfundet för att verket förordnar offentliga biträden allt för sent i asylprocessen tydliggör nu Migrationsverket reglerna för förordnande av offentliga biträden.

I ett rättsligt ställningstagande, som presenterades i förra veckan, klargör verkets rättschef att offentligt biträde enligt huvudregeln i 18 kap.1 § UtlL ska förordnas så snart det föreligger omständigheter som medför att utlänningen kan komma att avvisas eller utvisas. Uttalandet syftar till att offentligt biträde ska förordnas tidigare i större utsträckning än vad som tidigare gällt. Det rättsliga ställningstagandet är bindande för samtliga medarbetare på verket.

Advokatsamfundet har fått tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till ställningstagandet. Vissa av synpunkterna har tagits tillvara i utkastet, men inte alla.

– Detta är ett positivt steg i rätt riktning som vi välkomnar. Men, fortfarande finns det situationer där verket till skillnad från samfundet inte anser att biträde behöver förordnas. Vi är heller inte helt överens om när under utredningen biträdet bör förordnas, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.

Läs det rättsliga ställningstagandet!