Regeringen föreslår vissa förenklingar i årsredovisningslagstiftningen i en lagrådsremiss. Förslaget innebär att ett moderföretag inte ska behöva upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen. Koncernredovisning ska i så fall bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse.

Förslaget är avsett att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Läs lagrådsremissen