Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över en ny fängelselag och en ny häkteslag.

Regeringen vill enligt förslaget ersätta 1974 års lag om kriminalvård i anstalt med en ny fängelselag. Syftet med lagen är att ge Kriminalvården bättre förutsättningar att förebygga återfall i brott, utan att kravet på säkerhet och individens eget ansvar sätts åt sidan.

Förslaget till ny fängelselag innebär bl.a.

  • att ett besök hos en intagen ska kunna äga rum i ett besöksrum som är så utformat att besökaren och den intagne hålls åtskilda av t.ex. en glasruta
  • att permission ska kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel (fotboja),
  • att det inte längre ska krävas att den intagne är dömd till lägst två års fängelse för att kunna placeras på en s.k. säkerhetsavdelning vid risk för rymning eller fritagning
  • att en tjänsteman inom kriminalvården ska ges befogenhet att avvisa eller avlägsna obehöriga personer
  • att Kriminalvården ges befogenhet att kontrollera ett fordon som passerar in i eller ut ur en anstalt
  • att en del av den intagnes ersättning ska kunna tas i anspråk för betalning av hemresa när han eller hon ska utvisas
  • att en individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas för varje intagen
  • att den intagne normalt ska ha avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader, innan han eller hon får beviljas permission,

I lagrådsremissen föreslås även en ny häkteslag, utformad med fängelselagen som förebild. Enligt förslaget ska tingsrättens prövning av åklagarens beslut att meddela restriktioner av visst slag för en häktad person kunna överklagas. Syftet är att garantera att restriktioner för en häktad tillgrips och bibehålls med största möjliga restriktivitet.