De flesta som har utsatts för brott tycker att de fick ett bra bemötande av polisen. Det visar en stor enkätundersökning. Men många uppgav samtidigt att de inte hade fått information som polisen är skyldig att lämna.

Nästan 70 procent av de 5 000 brottsoffer som svarade på en enkät som Rikspolisstyrelsen skickade ut under 2009 var nöjda med de kontakter de haft med polisen.

Resultaten från undersökningen visar att de flesta är nöjda med polisens tillgänglighet och bemötande. Två tredjedelar av brottsoffren var nöjda med informationen de hade fått av polisen. Men av dem som anmälde våldsbrott hade bara hälften fått information om brottsofferstöd och inte mer än 30 procent av anmälarna vid våldsbrott hade fått information om sina rättigheter till ekonomisk ersättning. Av dem som anmälde tillgreppsbrott var det ännu färre som hade fått information om sina rättigheter till ekonomisk ersättning – 20 procent av anmälarna.

De flesta var varken nöjda eller missnöjda med polisens effektivitet, det vill säga förmågan att utreda och klara upp brott. Personer som hade fått information om vad som hade hänt med deras anmälan var mer nöjda med polisens effektivitet än de som inte hade fått motsvarande information.

Läs rapporten Polisens nationella brottsofferundersökning

Polisens brottsofferundersökning i siffror

  • Nästan 70 procent var nöjda med kontakterna de hade haft med polisen.
  • 86 procent var nöjda med hur snabbt de fick hjälp att göra en anmälan.
  • 10 000 personer som hade utsatts för tillgreppsbrott eller våldsbrott tillfrågades och 5 000 personer svarade på polisens enkät under 2009.
  • Hälften var nöjda med tillgängligheten efter anmälan.
  • Cirka 80 procent var nöjda med polisens bemötande.
  • Drygt 60 procent var nöjda med den information de hade fått av polisen.
  • Hälften av dem som hade anmält våldsbrott hade fått information om brottsofferstöd.
  • Hälften uppgav att de hade fått information om vad som hände med deras ärende.
  • Cirka 20 procent av anmälarna vid tillgreppsbrott och 30 procent av anmälarna vid våldsbrott hade fått information om möjligheterna till ekonomisk ersättning.
  • 23 procent var nöjda med polisens förmåga att utreda och klara upp brotten, men den största andelen var varken nöjda eller missnöjda med polisens effektivitet.