Regeringen har lämnat en lagrådremiss om förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang.

I lagrådsremissen föreslås regeringen att integritetsskyddet på försäkringsområdet ska förstärkas. Förslaget gäller främst formerna för hur hälsouppgifter hämtas från till exempel hälso- och sjukvården. Syftet med förslaget är att se till att försäkringsbolagen inte slentrianmässigt begär samtycke till att inhämta hälsouppgifter och att samtycke som lämnas är frivilligt och bygger på tillräcklig information. Förslaget får särskild betydelse för barnförsäkringar.

Vid ansökan om individuell personförsäkring föreslår regeringen att försäkringsbolaget ska få begära samtycke bara om det är nödvändigt för att pröva ansökan. Det blir inte tillåtet för försäkringsbolaget att begära samtycke redan i samband med en försäkringsansökan, utan först när försäkringsbolaget har gått igenom ansökan och bedömt att det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter. Om försäkringsbolaget avslår en ansökan om försäkring och påstår att hälsouppgifterna är nödvändiga, ska påståendet kunna prövas i domstol.

Vid skadereglering och vid anslutning till kollektiva försäkringar ska försäkringsbolaget få begära samtycke först när ett behov har uppkommit i det enskilda fallet.

Regeringen föreslår också att det ska införas krav på hur samtycket ska utformas. Försäkringstagarens samtycke ska lämnas på en särskilt upprättad handling. Samtycket ska vara tidsbegränsat till att gälla under prövningen av en ansökan eller regleringen av en viss skada. Regeringen föreslår dessutom regler om att försäkringsbolaget ska vara skyldigt att lämna information i samband med att det begär samtycke.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Läs lagrådsremissen om förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang.