En konkursförvaltare är inte skyldig att utreda om det pågår en utredning om brott i företaget, innan han själv utreder om det finns brottsmisstankar, enligt Svea hovrätt.

Målet gäller en konkurs, där advokaten som var konkursförvaltare lämnat in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten om bland annat misstänkta bokföringsbrott. En undersökning om brott pågick då redan hos myndigheten. Enligt tingsrätten skulle advokaten inte få ersättning för arbetet med anmälan, eftersom den utgjorde dubbelarbete.

Hovrätten begärde, när ersättningsbeslutet överklagades, in yttranden från såväl Advokatsamfundet som Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet (Rekon) i frågan. Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande bland annat att: ”Enligt Advokatsamfundets mening kan det inte vara rimligt att en konkursförvaltare ska eftersöka huruvida en konkursgäldenär har varit föremål för förundersökning och/eller revision. Ett sådant eftersökande skulle i sådant fall vara nödvändigt att göra på många håll, då utredningar kan pågå inom olika myndigheter och på olika orter. Ett sådant förfarande skulle medföra ökade kostnaderna i konkurser. Om en ordning med underrättelser ska införas måste det rimliga i så fall i stället vara att respektive myndighet har att underrätta konkursförvaltaren om de utredningar som kan vara av intresse vid utförande av förvaltarens uppdrag.” Även Rekon är inne på samma linje.

Svea hovrätt delar samfundets uppfattning. I beslutet fastslår man att man inte kan lägga ansvaret för att ta reda på om det pågår en utredning på konkursförvaltaren, utan att det i första hand är den aktuella myndigheten som bör underrätta konkursförvaltaren om en revision eller utredning. I just detta mål hade dock advokaten fått veta att en utredning pågick, och hovrätten sänker därför hans arvode med 2000 kronor. Tillsynsmyndigheten i konkurser ville istället ha en nedsättning med 10 000 kronor.

Svea hovrätt, mål nr Ö 7311-09

Läs Advokatsamfundets yttrande!