EU-domstolen har slagit fast att Frankrike bröt mot ett EG-direktiv genom att ta ut lägre moms på advokattjänster än för andra tjänster.

Enligt fransk lag tillämpas sedan 1991 en lägre momssats på tjänster som advokater och vissa andra jurister tillhandahåller. Den lägre momssatsen på 5,50 procent gäller tjänster som staten helt eller delvis ersätter advokaterna och juristerna för inom det franska rättshjälpssystemet.

Frankrike har hävdat att syftet med att ta ut lägre moms på advokattjänsterna är att underlätta möjligheten till domstolsprövning för dem som har det sämst ställt ekonomiskt.

EG-direktivet 2006/112/EG, artiklarna 96 och 98.2, föreskriver att varje medlemsstat i EU ska fastställa en momssats. Momssatsen ska vara densamma för varor och tjänster. Medlemsstaten har rätt att tillämpa en eller två lägre momssatser, men bara på de varor och tjänster som räknas upp i en särskild bilaga (bilaga III) till direktivet.

Enligt punkt 15 i bilagan är det tillåtet att tillämpa en lägre momssats på tjänster av social karaktär, om de organ som tillhandahåller tjänsterna både är av social karaktär och är engagerade i hjälparbete eller socialt trygghetsarbete.

I sin dom kommer EU-domstolen kommer fram till att de advokater och jurister som målet gäller inte uppfyller det kravet. Därmed har Frankrike brutit mot direktivet.

EU-domstolens dom den 17 juni i mål C 492-08