I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny fastighetsmäklarlag som ska ersätta fastighetsmäklarlagen från år 1995. Den nya fastighetsmäklarlagen ska liksom  den nuvarande lagen gälla för förmedling som riktas till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare.

Regeringen föreslår tydligare regler för mäklarens roll som opartisk mellanman. En praktiskt viktig nyhet jämfört med 1995 års lag är att mäklaren får något ökade möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än fastighetsförmedling – sidoverksamhet – utan att det ska anses rubba förtroendet för mäklaren. I lagförslaget klargörs det att mäklaren inom ramen för god fastighetsmäklarsed ska ta till vara uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Mäklaren får inte i anslutning till förmedlingsuppdraget köpa en fastighet som mäklaren har fått i uppdrag att förmedla och inte heller förmedla en fastighet till eller från någon närstående, till exempel sitt syskon.

Mäklaren ska vara skyldig att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget och upprätta en förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten. Dokumentationen ska överlämnas till säljaren och köparen.

Vidare föreslår regeringen regler som förbättrar informationen till säljare och köpare. Mäklaren blir skyldig att i fler avseenden lämna information skriftligen, till exempel om köparens ansvar för att undersöka fastigheten. Den beskrivning av fastigheten som mäklaren ska ge en konsument (objektsbeskrivningen) ska innehålla ytterligare uppgifter, bland annat om gemensamhetsanläggningar och driftskostnader. Särskilda regler för bostadsrätter föreslås, bland annat om vilken information objektsbeskrivningen ska innehålla.

Dessutom ska det i den nya lagen anges inom vilken tid en köpare eller säljare som vill kräva skadestånd av mäklaren ska underrätta denne. Även den bortre tidsgräns när sådana anspråk inte längre får göras gällande ska tydliggöras.

Det föreslås även att påföljderna återkallelse av registrering och varning ska kompletteras med en ny påföljd, erinran.

Den nya fastighetsmäklarlagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Läs lagrådsremissen med förslag till ny fastighetsmäklarlag