Regeringen beslutade i förra veckan om direktiv till en utredning för att utvärdera tillämpningen av grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Straffbestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning har varit i kraft och tillämpats sedan den 1 juli 1998. Bestämmelserna tar sikte på upprepade straffbara gärningar som riktas mot närstående kvinnor, men även mot andra till gärningsmannen närstående personer såsom en partner i en samkönad relation, barn, syskon eller föräldrar. Straffskalan är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Målsättningen när lagen infördes, var att inom ramen för det straffrättsliga förfarandet kunna ta hänsyn till den utsatta personens hela situation och markera det särskilt straffvärda i en långvarig och upprepad kränkning av en närstående person, när han eller hon utsatts för en serie i och för sig straffbelagda men ofta var för sig relativt lindriga gärningar. Regeringen har i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer utlovat en utvärdering av fridskränkningsbestämmelserna.

Enligt justitieminister Beatrice Ask syftar utredningen till att granska om reglerna fått avsedd effekt. Utredaren ska också överväga om fler brottstyper, till exempel överträdelser av besöksförbud, omfattas av bestämmelsen.

Rådmannen vid Halmstads tingsrätt Petter Franke har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Utredaren ska också utreda och redovisa sin bedömning av om straffansvaret för egenmäktighet med barn är lämpligt utformat vid gemensam vårdnad.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2011.

Dir. 2010:56 Utvärdering av fridskränkningsbrotten m.m.