Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har lämnat rapporten ”Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet” till Finansdepartementet. Professor Jerzy Sarnecki har skrivit rapporten.

I rapporten konstaterar Jerzy Sarnecki bland annat:

• Polisens verksamhetsutveckling bör i större utsträckning än i dag inriktas på att uppnå långsiktig effektivitet. Metoderna för att mäta polisens effektivitet måste utvecklas så att verksamhetens kvalitet kan mätas på olika nivåer, från arbetet hos de minsta enheterna till verksamheten hos hela polismyndigheter.

• Olika organisatoriska lösningar bör övervägas för att överbrygga problemen i utvärderingen och granskningen av polisens verksamhet. En möjlighet är att dessa funktioner placeras utanför polisens ordinarie verksamhet, till exempel hos en separat myndighet.

• Inga framtida lokala eller centrala förändringar i polisens organisation, arbetsmetoder, eller teknikanvändning bör påbörjas utan att en utvärdering planeras och genomförs parallellt med förändringsarbetet.

• Den svenska polisen behöver bättre kunskaper om den polisforskning som bedrivs i andra länder, särskilt på området forskning om effektiva polismetoder.

Läs rapporten med bakgrundsmaterial