Cirkulär nr 5 är nu publicerat på Advokatnätet. Bifogat cirkuläret finns årsredovisningar för Sveriges advokatsamfund, Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond och Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond.

Till cirkuläret