Det är relativt vanligt att ungdomar åtminstone vid något enstaka tillfälle begår brott. Brottsligheten är dock skevt fördelad och en mindre andel av de unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar. Det visar Skolundersökningen om brott som Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat.

Skolundersökningen om brott beskriver förekomsten av brottslighet och annat problembeteende bland pojkar och flickor i årskurs nio. Den ger en bild av erfarenheterna av brott bland det stora flertalet 15-åringar i Sverige och resultaten redovisas på riksnivå. Knappt 6 900 niondeklassare har deltagit i den senaste undersökningen, som genomförts sedan 1995.

Under andra hälften av 1990-talet syntes nedgångar av andelen ungdomar som uppgav att de begått stöld och skadegörelse medan nivåerna under 2000-talet är mer stabila. Även när det gäller andelen ungdomar som begått våldshandlingar har trenden varit stabil under den senare perioden.

Cirka fem av tio ungdomar uppger att de har stulit något under det senaste året. Relativt ofta handlar det om exempelvis snatteri medan allvarligare tillgreppsbrott som stöld av motorfordon är ovanligare. Omkring fem av tio har berusat sig, fyra av tio har tjuvåkt och fyra av tio har skolkat. Knappt en av tio uppger att de har begått gärningar relaterade till grövre våld eller narkotika. Brottsligheten är skevt fördelad och en mindre andel unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar.

Enligt Brå:s utredare har de ungdomar som begår många brott relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Pojkar något mer utsatta för våld

Pojkar begår oftare grövre stöld- och våldsbrott än flickor. Snatteri, att ha prövat narkotika respektive druckit sig berusad är exempel på beteenden som är mer jämnt fördelade mellan könen. Undersökningen uppmärksammar också de ungas utsatthet och oro för brott. Pojkar är något mer utsatta för våld än flickor, 27 procent har utsatts för lindrigare våld och 8 procent för grövre våld jämfört med 21 procent respektive 5 procent bland flickorna. Något fler flickor än pojkar uppger att de har blivit hotade så att de har känt sig rädda.

En stor del av det våld unga utsätts för sker i skolan eller i samband med uteaktiviteter. För flickornas del är det också relativt vanligt att de utsatts hemma eller hos någon annan, enligt Brå.

Rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio kan beställas eller laddas ner på www.bra.se.