Den 9 mars fastslog Europadomstolen i en dom att Sveriges beslut att utvisa en asylsökande iransk man till Iran strider mot Europakonventionens artikel 3 om förbud mot tortyr eller annan grym eller omänsklig behandling eller bestraffning.

Den svenska domaren i domstolen, Elisabet Fura, var skiljaktig och ansåg inte att utvisningen stred mot konventionen.

Mannen, som kom till Sverige och sökte asyl 2003, uppgav som skäl för asyl att han år 2001 hade gripits under en demonstration mot den iranska regimen. Han skulle därefter ha torterats och suttit fängslad i nära två år, innan han lyckades fly och lämna landet illegalt. De svenska myndigheterna ifrågasatte hans trovärdighet och uppgifterna om tortyr, trots att mannen ingivit ett rättsmedicinskt utlåtande. De ansåg inte heller att han skulle riskera att fängslas och torteras om han återvände till Iran.

Europadomstolen skriver i sin dom att mannens berättelse har varit sammanhängande genom processen. Osäkerheterna i hans redogörelse förtar inte hans trovärdighet i stort. Domstolen påpekar vidare att det finns ett läkarutlåtande där det konstateras att de skador han uppvisar kan ha uppkommit genom tortyr. Om de svenska myndigheterna ifrågasatte dessa uppgifter borde de, enligt domstolen, ha anlitat expertis för ytterligare undersökning.

Domstolen konstaterar vidare att den iranska regimen griper och fängslar inte bara ledare för den politiska oppositionen och andra profilpersoner, utan vem som helst som demonstrerar mot regimen. Alla dessa riskerar att utsättas för tortyr i fängelse. Personer som återvänder till Iran och inte kan visa att de har lämnat landet lagligen riskerar också att gripas, fängslas och utsättas för tortyr. Uppgifterna om att mannen ska ha lämnat landet illegalt har heller inte ifrågasatts av de svenska myndigheterna.

Därmed vore det troligt att mannen skulle bli gripas och behandlas illa om han återvände till Iran. Domstolen fann att de svenska myndigheterna skulle bryta mot artikel 3 om han utvisades till Iran.

Domaren Elisabet Fura ansåg inte att en utvisning skulle strida mot artikel 3 i konventionen. Hon fann inte att den klagande hade visat att det fanns en verklig risk att han skulle bli arresterad och illa behandlad om han utvisades till Iran. Elisabet Fura påpekade att domstolsmajoritetens åsikt – att det är staten som har bevisbördan för att skingra varje tvivel om risken att sökanden åter skulle utsättas för behandling i strid med artikel 3 om han utvisades – inte följer Europadomstolens praxis.

Europadomstolens dom i målet R. C. mot Sverige (klagomål nr 41827/07)