I en proposition i dag den 15 mars, Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (prop. 2009/10:142), föreslår regeringen att vårdnadshavares skadeståndsansvar för skador orsakade av deras barn och ungdomar ska skärpas.

Regeringen föreslår att vårdnadshavare ska bli skadeståndskyldiga för vissa skador som deras barn orsakar genom brott. I dag har föräldrar i princip inte något ansvar för att ersätta skador som deras barn orsakar.

Det skadeståndsansvar för vårdnadshavare som regeringen föreslår gäller person- och sakskada och skada genom kränkning. Föräldrarna behöver inte ha varit vårdslösa för att bli skadeståndsskyldiga.

Den nya skadeståndsgrunden kompletterar det skadeståndsansvar som vårdnadshavare har enligt gällande rätt till följd av bristande tillsyn. Om en vårdnadshavare är ansvarig redan på grund av egen vårdslöshet, vilket innebär ett ansvar som är obegränsat när det gäller beloppet, blir det inte aktuellt att tillämpa det nya ansvaret.

Enligt regeringens förslag finns det anledning att anta att ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar kan bidra till att motverka ungdomsbrottsligheten på sikt.

Regeringen lämnar sitt förslag trots att rätt många tunga remissinstanser ifrågasätter om åtgärden verkligen kan bidra till en minskning av ungdomsbrottsligheten och anser att det inte finns tillräckliga skäl för ett skärpt skadeståndsansvar. Flera av remissinstanserna framhåller att det nuvarande skadeståndsansvaret för vårdnadshavare är tillräckligt och att ett skärpt skadeståndsansvar skulle drabba ekonomiskt svaga föräldrar.

Bland de kritiska remissinstanserna finns Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Riksåklagaren, Advokatsamfundet, universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm, tingsrätterna i Malmö och Nacka, Högskolan i Jönköping och Riksförbundet Hem och Skola.

Också Lagrådet har ifrågasatt om lagförslaget kommer att bidra till att på sikt motverka ungdomsbrottsligheten. Men Lagrådet motsätter sig inte att förslaget genomförs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010. En följdändring med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (2009/10:142)

Advokatsamfundets remissvar om promemorian Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar