Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, som har beslutats i dag den 25 mars, att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Enligt regeringen syftar förslaget till att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning. Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden:
• Tre anställda
• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
• 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar cirka 72 procent av aktiebolagen. Dessutom berörs uppskattningsvis 15 000 handelsbolag.

Noterade bolag och andra publika bolag omfattas inte av reformen och ska alltså alltid ha en revisor. Detsamma gäller alla finansiella företag.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut om detta.

Den fasta mandattiden för revisorer i aktiebolag ändras från fyra år till ett år.

I lagrådsremissen föreslås också en höjning av det gränsvärde som avgör om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek. Detsamma gäller det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre företag i årsredovisningslagen och för att ange i vilka fall det ställs krav på särskilda kvalifikationer hos revisorn.

Slutligen föreslås att Skatteverket ska ha möjlighet att under löpande beskattningsår förelägga ett företag att lämna uppgifter eller visa upp handlingar för kontroll av att viss dokumentationsskyldighet enligt skattelagstiftningen kan fullgöras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2010.

Läs mer om förslaget