I ett överklagat mål om kvarstad meddelade hovrätten beslut i huvudfrågan utan att ta ställning till frågan om rättegångskostnader, trots att det klart framgick av överklagandet att klagandena avsåg att senare komma in med ett preciserat yrkande om rättegångskostnader. Högsta domstolen finner i sitt beslut att det ålåg hovrätten att bereda klagandena möjlighet att slutföra sin talan i det avseendet, och återförvisar målet till hovrätten på grund av rättegångsfelet.

Läs HD:s beslut

I ett mål om ersättning enligt rättshjälpslagen fann tingsrätten att rättshjälpsbiträdet borde ha anlitat ett platsombud för att minimera rättshjälpens kostnader för tidsspillan.

Rättshjälpslagen i dess lydelse före den 1 januari 2010 är tillämplig i målet.

Trots att det kan antas att kostnaderna för tidsspillan och utlägg skulle ha blivit lägre om rättshjälpsbiträdet hade anlitat ett platsombud, anser hovrätten att hänsyn måste tas till målets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt: Huvudmannen var bara 18 år gammal, och målet rörde en djup familjekonflikt. Enligt hovrätten får det därför anses ha varit särskilt viktigt med ett förtroendefullt samarbete mellan ombud och huvudman. Hovrätten finner också att det måste antas att förlikningsförhandlingarna underlättades av att ombudet var personligen närvarande vid förberedelsen. Tingsrätten berörde inte heller frågan om platsombud med ombudet före den muntliga förberedelsen, såvitt har framkommit i målet.

Vid en samlad bedömning anser hovrätten att ombudet hade fog för att inte anlita ett platsombud. Hovrätten ändrar tingsrättens beslut och bifaller hennes kostnadsyrkanden för utlägg, traktamente och tidsspillan.

Läs hovrättens beslut