Det krävs mer än att en advokat är verksam på samma ort som den tilltalade och att hon nyligen företrätt den tilltalade i ett annat mål för att advokaten ska beviljas ersättning för merkostnader. Det fastslår Svea hovrätt i ett beslut.

Den tilltalade hade begärt att få en viss advokat, bosatt i hans hemstad Örebro, som offentlig försvarare i ett mål i Falu tingsrätt. Advokaten hade möjlighet att ta uppdraget, men begärde ett förhandsbesked i frågan om hon hade möjlighet till ersättning för merkostnader i form av tidsspillan och utlägg. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att det i det aktuella målet fanns sådana särskilda skäl att ersättning för merkostnader kunde beviljas. Tingsrätten tog då fasta på att advokaten tidigare företrätt den tilltalade och att hon var verksam i den tilltalades hemstad.

Men enligt Svea hovrätt räcker inte dessa omständigheter för att det ska finnas särskilda skäl, bland annat för att målet är av sådan enkel karaktär att det inte krävs särskilda förkunskaper.

Svea hovrätt Ö 9005-10.