Justitieminister Beatrice Ask skriver i en debattartikel på DN debatt den 22 november att hon inte är nöjd med rättsväsendets resultat när det gäller att klara upp brott. Hon tycker också att handläggningstiderna i rättsväsendet är för långa.

Regeringen vill att rättsväsendet ska ta tillvara forskning bättre. Beatrice Ask skriver att forskning och utveckling inom rättsväsendet måste spänna över de olika länkarna i rättskedjan. Enligt ministern är det en förutsättning för att samhället ska få valuta för de pengar som satsas på rättsväsendet att de olika myndigheterna känner till varandras forskning, samordnar den och låter varandra ta del av resultaten.

Regeringen har uppdragit åt en utredare att kartlägga hur myndigheterna inom brottmålskedjan arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor och att våren 2011 lämna ett förslag på hur forskning och utveckling i rättsväsendet ska organiseras i framtiden. Det gäller Rikspolisstyrelsen och länspolismyndigheterna, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket samt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Regeringen har också uppdragit åt Statskontoret att granska kvaliteten på den officiella kriminalstatistiken som framställs av Brå och att granska hur Brås utvecklingsarbete fungerar.