Regeringen har beslutat att lämna en proposition med förslag som syftar till att förbättra situationen för personer som har utsatts eller riskerar att utsättas för s.k. stalkning – upprepat våld, hot eller trakasserier.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i reglerna om besöksförbud. Förslagen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra skyddet genom förbudet.

Uttrycket ”besöksförbud” ersätts med ”kontaktförbud”. Den nya lagtexten förtydligar de omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid riskbedömningen. Den nya lagen gör proportionalitetsprincipens betydelse tydligare genom att uttryckligen ange att en proportionalitetsbedömning ska föregå varje beslut om kontaktförbud.

Regeringen föreslås också att elektronisk fotboja ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av ett särskilt utvidgat kontaktförbud.

I propositionen föreslås dessutom att ett särskilt brott, olaga förföljelse, ska införas i brottsbalken. Förslaget ska förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse. Straffet för olaga förföljelse ska vara fängelse i högst fyra år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.