2008 års sexualbrottsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår flera förändringar i sexualbrottslagstiftningen, bland annat att:

  • våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt
  • ett helt nytt och samtyckesbaserat brott – sexuellt övergrepp – införs
  • tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas
  • straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps, samt att
  • bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.

Enligt utredaren, rådmannen Nils Petter Ekdahl, har skyddet för personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande totalt sett har förstärkts och tydliggjorts genom 2005 års sexualbrottsreform. Utredaren anser dock att det fortfarande finns brister i sexualbrottslagstiftningen och tilllämpningen av den, och föreslår därför en rad lagändringar.

Den nuvarande lagstiftningen om våldtäkt och andra allvarliga sexuella kränkningar av vuxna utgår från att gärningsmannen har använt tvång (våld eller hot) eller har utnyttjat att brottsoffret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Redan idag är dock frågan om det finns ett samtycke till en sexuell handling central vid bedömningen av om gärningen är ett sexualbrott eller inte. Utredningen anser därför att lagen utvidgas och kompletteras så att samtyckets betydelse framgår direkt av lagen.

En utvidgning av våldtäktsbestämmelsen föreslås som innebär att det ska vara straffbart att utnyttja inte bara den som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd utan också den som annars har särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet. Det kan t.ex. vara fråga om en person som förs bort till en för honom eller henne okänd plats och där utnyttjas sexuellt. Ett annat exempel kan vara utnyttjande av en drog- eller alkoholpåverkad person som befinner sig i en hotfull eller utsatt situation.

Utredningen föreslår därutöver att en ny och samtyckesbaserad bestämmelse om straff för sexuellt övergrepp införs. Det blir enligt förslaget brottsligt att genomföra en sexuell handling med en person utan den personens tillåtelse. Bestämmelsen föreslås vara subsidiär till bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt tvång, d.v.s. tillämpas om gärningen inte utgör våldtäkt eller sexuellt tvång. Straffskalan för brottet föreslås vara fängelse i högst fyra år.

Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas något. Utvidgningen innebär att vissa fall som i dag bedöms som det lindrigare brottet sexuellt övergrepp mot barn i stället ska bedömas som våldtäkt mot barn. I detta betonas att bedömningen av en viss sexuell handling mot ett barn inte – som i princip gäller nu – ska ske på samma sätt som när den begås mot en vuxen.

Dessutom föreslås ändrade straffskalor för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn. Ändringarna innebär en viss straffskärpning men syftar huvudsakligen till att utjämna tröskeleffekter i förhållande till det allvarligare brottet våldtäkt mot barn.

Bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas på flera sätt, delvis till följd av krav som ställs vid tillträdet till Europarådskonventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Utvidgning sker bland annat på det sättet att det uttryckligen blir straffbart att förmå ett barn att bevittna en sexuell handling.

Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag
(SOU 2010:71)